Lamborghini Huracán LP 610-4 t
BARNER 1 2
BARNER 4 RIMAMI 1

 Per November 2012

KEPENGURUSAN
REMAJA MASJID JAMI'

PENGURUS INTI
Ketua Takmir : Bp. Qomari
Penasehat : 1. Ust. Nurudin
- : 2. Ust. Martandi
Koordinator Remaja : 1. Sdr. Purwanto
- : 2. Sdri. Fitri Aprilia
Ketua : Sdr. Gigih Cahya Kusuma
Wakil Ketua : Sdr. Zulfan Yosi S.
Sekretaris : 1. Sdri. Ismaya P.
- : 2. Sdr. Wawan
Bendahara : 1. Sdri. Siti Nur Rochmah
- : 2. Sdr. Puput
Unit Tabungan remaja : Sdri. Ika L
Koordinator Putri : Sdri. Nina Yuli A.
Sie Pembantu Umum : Sdr. Tri Wahyanto
Sie Citra Remaja : 1. Sdr. Yogi
- : 2. Sdr. Agung Cahya
- : 3. Sdri. Siti Atifah
Sie Humas : 1. Sdr. Fendi T
- : 2. Sdr. Excel
- : 3. Sdri. Yusrin
I. PANITIA PENGAJIAN
Ketua : Sdr. Fendi T
Sekretaris : Sdr. Ismaya P
Bendahara : Sdri. Ika L
Sie Acara : 1. Sdr. Agung Cahya
- : 2. Sdri. Siti Atifah
Sie Konsumsi : 1. Sdri. Anandia
Sie Kebersihan : 1. Sdr. Ardana
- : 2. Sdr. Lasito
Sie Humas Daerah : 1. Sdr. Excel
- : 2. Sdri. Yusrin
Tim Kreatif : 1. Sdr. Nurul Q
- : 2. Sdri. Endah P.L.
II. HADRAH AL MUBAROK
Manager : Sdr. Yogi
Sekretaris : Sdr. Wawan
Bendahara : Sdr. Ardana
Tim Kreatif : 1. Sdr. Afandi
- : 2. Sdr. Afipka
Sie Citra & Promosi : 1. Sdr. Agung Cahya
- : 2. Sdr. Rifqi Ihksan
III. REDAKSI MADING
Ketua Redaksi : Sdri. Nina Yuli A.
Sekretaris : Sdri. Ismaya P
Bendahara : Sdri. Ika L.
Tim Kreatif : 1. Sdri. Puput
- : 2. Sdri. Endah Puji L
Redaksi : 1. Sdri. Siti Nur R.
- : 2. Sdri. Yusrin S
- : 3. Sdri. Kansa
Humas : 1. Sdri. Zahra Khoirunisa
- : 2. Sdri. Umairoh
IV. RAISECAM
Ketua : Sdr. Agung C
Sekretaris : Sdr. Wawan
Bendahara : Sdr. Ardana
Tim Kreatif : 1. Sdr. Sugeng
- : 2. Sdri. Fajar
- : 3. Sdri. Nurul Q
Sie Acara : 1. Sdr. Agung W.
- : 3. Sdri. Puput


Share

pengunjung : 286
HOME
2